All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Kommer beskatta Airbnbs

- Digitalisering och teknisk utveckling utgör stora möjligheter och kan ge oss många fördelar om vi utnyttjar möjligheterna och möter utmaningarna på rätt sätt. Utskottet har gjort ett grundligt arbete som ger oss en bra grund för att bedöma hur vi kan underlätta delningsekonomin, säger finansminister Siv Jensen.

- Dela studier ger starkare konkurrens, större valmöjligheter för konsumenterna och nya intäktsmöjligheter för hushållen, säger utskottets ordförande och professor vid universitetet i Bergen, Tommy Staahl Gabrielsen.

Många utmaningar

Delningsekonomin utgör positiva möjligheter för den norska ekonomin. Samtidigt finns det tvetydigheter och utmaningar. Utskottet har tittat på hur myndigheterna bör fortsätta att utnyttja delningsekonomin och ta itu med utmaningarna. Det är viktigt att korrigera omotiverade skillnader i reglerna och se till att deltagarna i delningsekonomi betalar skatt i linje med andra, enligt NOU 2017: 4 delar ekonomi - möjligheter och utmaningar

Kommissionen föreslår ett antal åtgärder, bland annat informationsportal om rättigheter och uppgifter i delningsekonomin, stärkt dialog och medlingsmöjligheter inom konsumentområdet och rapportering av skyldigheter till skattemyndigheterna för delning av ekonometriska plattformar. Dessutom anser de att det borde betraktas som en förenklad skattebehandling av små intäkter från tjänster.

En majoritet föreslår också ökad beskattning av korttidsuthyrning av egna bostäder.

Vi har gjort från inställningen:

Spridning av logitjänster av privata bostäder var en av de tidigaste utvecklade marknader inom delningsekonomi. Dela plattformar som Airbnb, HomeAway, FlipKey, Roomorama, 9Flats och mer baseras på kommersiell hyra. Airbnb tar en serviceavgift på cirka 13 procent av hyran. Airbnb har utvecklat en dynamisk pris algoritm som justeras i enlighet med efterfrågan, där värdarna kommer att få feedback på sannolikheten för att säkra hyra till ett givet pris för ett visst datum. Airbnb kontrollerar inte priset utöver informationen i prisalgoritmen. Liksom flera andra delekonomplattformar använder loggplatformerna också mekanismer för att skapa förtroende för kunderna och för att undvika onödiga spelare. Detta inkluderar riktlinjer, försäkringssystem och system för konfliktlösning utöver återkopplingssystem.

Airbnb hade en marknadsandel i Norge på strax under 1, 9 procent. 2015, mätt i volym, det vill säga antal boende dagar Totalt cirka 1, 3 pct. Uppmätta hotellförsäljning. De nya övernattningsboende har dock sett en väsentlig tillväxt de senaste åren och tillväxten förväntas fortsätta.Nummer från Airbnb visar att de flesta av sina norska värdar hyr deras primära hem. Internationellt finns det exempel på att Airbnb också har mycket mer professionell verksamhet.

Internationellt finns det indikationer på att dela plattformar för boende till viss del konkurrerar med och har tagit marknadsandelar från hotellen. Samtidigt ger de nya tjänsterna större mångfald och fler boendealternativ. Bostadsmarknaden kan således utökas. Nummer som presenteras av Airbnb tyder på att plattformen har hjälpt till att locka turister till Norge som inte annars skulle komma till landet. Plattformen ger också ett geografiskt differentierat erbjudande. Erbjudandet från Airbnb tjänar som buffert under högsäsong, vilket kan tyckas vara prisneddragande på logimarknaden. Det kommer i sin tur att påverka hotellets lönsamhet och investeringsbeslut, det vill säga vilken kapacitet som byggs. Från en socioekonomisk synvinkel är det ökade bidraget till högsäsongens erbjudande positivt, eftersom det ger ett effektivare resursutnyttjande av reell kapital.

Fler härledda tjänster har följts efter Airbnb, som tjänster som bygger på att hyra ut genom att ta hand om bland annat städning. Tjänsterna kan göra det mer attraktivt att hyra ut i större skala.

Uthyrning som får en viss summa via Airbnb och liknande plattformar kan vara så omfattande att hyresavtalet övergår till affärsverksamhet. I den utsträckning att spelare i sådana fall inte är registrerade som aktiviteter, kommer det att innebära konkurrens på olika villkor till andra aktörer. Olika typer av verksamheter omfattas av olika regleringssystem.

Bestämmelser om brandskydd och elinstallationer skiljer sig åt för bostads- och övernattningsställen. Säkerhetskraven är lägre för vanliga hem, eftersom det antas att invånarna kommer att skydda sin egen säkerhet mer än vad som är fallet för hotellets gäster. Utskottet förutsätter att kommunen som en lokal byggnadsmyndighet måste överväga tillämpningen av förordningarna mot bakgrund av utvecklingen. Ansvaret för att följa upp kraven ligger hos den enskilda hemägaren. Samtidigt, med tanke på den förväntade tillväxten på den privata kortfristiga hyresmarknaden är det viktigt att byggnadsmyndigheterna säkerställer att kraven uppfylls, både genom allmän information och riktad tillsyn.

I den utsträckning som uthyrningsutrymme kombineras med mattjänsten kommer livsmedelssäkerhetsbestämmelser att ingå i bilden. Småskaliga livsmedelsservicer följer samma regler som andra aktiviteter, eftersom reglerna är flexibla och baserade på hantering av fara i den enskilda verksamheten. Mattilsynsmyndigheten är ansvarig för vägledning inom detta område.

Omfattande korttidsuthyrning av lägenheter kan ta upp juridiska frågor som bland annat berör grannskap. Beboare kan önska att ha stabila grannförhållanden istället för ständigt föränderliga gäster. Användning av bostäder för korttidsuthyrning kan också ta upp frågor enligt plan- och bygglagen. Om ett hem / lägenhet används eller underlättas för användning, vilket i stort sett motsvarar hotell eller affärsverksamhet, och det leder till ökad trafik, buller eller andra nackdelar, måste det övervägas om det finns en ansökan om ändring av ansökan.Gränserna för vad som utgör en affärsverksamhet måste enligt gällande lag göras konkret för varje enskilt fall. Med tanke på det stora utbudet som kommer att vara i enskilda fall anser utskottet att detta är en lämplig förordning. Kommittén påpekar också att egna fastigheter och kooperativ kan använda husregler att klargöra Specifikt gränserna för hur omfattande korttidsuthyrning kan vara, och att reglera ytterligare verksamhet som rör hyra som kan utgöra en olägenhet för grannar. Mot denna bakgrund ser utskottet inte något behov av några ändringar av gällande bestämmelser.

Kommittén konstaterar att det finns en relativt stor osäkerhet om vilka regler en hyresvärd av bostad på plattformar som Airbnb har att följa, särskilt om vi talar om uthyrning av en viss storlek. Ovanligheten som nämns här kommer utöver finansiell osäkerhet (punkt 1.8). Information och vägledning bör prioriteras även här se. Förslag informationsportal i punkt 1. 2.

Lokala myndigheter i flera städer i USA och Europa har infört restriktioner för privata korttidsuthyrning, dels för att säkerställa utbudet på bostadsmarknaden. Den norska bostadsmarknaden kännetecknas av många egenföretagare som i begränsad utsträckning har varit föremål för bostadspolitiska regler. Huruvida regeringen bör reglera balansen på marknaderna för kortfristig och lång sikt hyra, är en fråga som troligen kommer att läggas på toppen framför allt i städer med stora turist tillströmning under hela året. Utskottet kan inte se att massturismen representerar ett problem i Norge från och med idag. Mot denna bakgrund ser utskottet ingen anledning att begränsa uthyrning av privata hem till turister.

Utskottet anser att plattformarna bör tillhandahålla data för statistiska ändamål, och att man bör överväga huruvida Statistiska centralbyråns tillstånd att erhålla sådan information bör stärkas. Utskottet påpekar att förenklingar i regel i förordningarna kommer att minska skillnaden i regelbördan för de olika aktörerna. Förenklingar måste emellertid vägas mot de motiv som ligger bakom förordningarna.

Intäkter från Icke-upptagna verksamheter beskattas som kapitalinkomst (24 procent år 2017), men det finns ett antal undantag. För uthyrning av föremål, till exempel privatbilar, är det en fast skattpraxis att hyror som ger bruttoinkomst under 10 000 kronor per skattebetalare per år inte anses lämpliga för vinst och därför inte beskattas. För uthyrning av semesterboende finns en skattefri gräns på 10 000 kronor, förutsatt att skattebetalarna även använder fritidshuset själva och skatt beräknas med 85 procent av brutto hyresintäkter över gränsen. Intäkter från uthyrning av egna bostäder är skattefria i sin helhet om intäkterna står för mindre än hälften av fastighetsvärdet. Hyresintäkter från en större del av egna bostäder beskattas om intäkterna överstiger 20 000 kr. Hyresintäkterna i hemvist beskattas från första kronan. Alla dessa typer av uthyrningsverksamhet kan överskrida gränsen som ska klassificeras som företag om hyran är av en viss varaktighet och i viss utsträckning, är lämplig att gå med vinst etc., se ovan nämnda kriterier. Om hyran kombineras med en betydande personlig ansträngning, drar det mot det faktum att det är affärer. I så fall kommer skatten att bli högre och rapporteringsskyldigheterna kommer att ökas. Utskottet har noterat att det för vissa skattebetalare kan vara oklart vilka skatteregler som gäller för korttidsuthyrning av bostäder och där affärsgränserna går. Dessutom kan det inte uteslutas att brist på rapportering och begränsad kontrollfunktion kan leda till risk för fara.

Vad är att betrakta som ett företag, är när det finns tvivel om omfattningen bestäms av Skatteförvaltningen genom praxis fastställer kriterier för olika områden. För korttidsuthyrning av privata hem finns det för närvarande liten övning för sådan avgränsning. Hittills har ett bindande preliminärt uttalande utfärdats som indikerar att omfattande planerad korttidshyra av två bostäder anses vara en aktivitet. Utskottet anser att kortsiktigt uthyrning är ett område där förtydliganden och vägledning från skatteverket är nödvändiga.

Skattebefrielsen för att hyra en del av ditt eget hem kan bidra till att skapa olika konkurrensvillkor mellan privat korttidsuthyrning och andra övernattningsaktiviteter. Vinster från ordinarie övernattningsverksamhet beskattas från första kronan. Förutom bristen på rapportering och kontrollmöjligheter är det särskilt omfattningen av skattefria korttidsuthyrning i ditt eget hem, det är din primära bostad, som har potential att skapa en snedvridning av konkurrensen. Merparten av hyran i Airbnb i Norge handlar om småskaliga korttidsuthyrning i egna hem och därmed i de flesta fall skattefria. De gynnsamma skattereglerna kan bidra till att öka mängden korttidsuthyrning i eget hem över tiden.

Utskottet diskuterade huruvida småskaliga korttidsuthyrning bör beskattas som kapitalinkomst, det vill säga huruvida den nuvarande skattebefrielsen för uthyrning av en del av ett hem bör smalare så att den endast omfattar långtidshyra. Korttidsuthyrning i eget hem kan kräva en stor del av arbetet från hyresvärden. Om verklig arbetsinkomster på marknaden för korttidshyra undantas till stor del från skatt eftersom uthyrningen sker i hyresvärdens eget hem, skapar snedvridningar i beskattningen av arbete som gynnar en sådan beskattningsbar förvärvsinkomst snarare än inkomsterna på arbetsmarknaden. Skatt på kortare hyra på en del av ditt eget hem kommer också skapa lika villkor mellan olika aktörer på logimarknaden. En majoritet i utskottet föreslår att kortfristig uthyrning utanför verksamheten beskattas som kapitalinkomst. Dessa medlemmar har inte bestämt specifikt hur skatteansvar bör definieras, men en möjlighet är att hyror på mindre än 30 dagar definieras som korttidshyra. Av administrativa skäl, kan betraktas som en lägre inkomstgränsen, till exempel att skattskyldigheten gäller inkomster över 10 000, vilket motsvarar den för uthyrning av hem som du använder själv.

En minoritet instämmer inte i förslaget att införa skatteplikt vid korttidsuthyrning av egna bostäder.Denna minoritet anser att förändringar i bostadsskatten bör ses som en helhet. En särskild regel kommer också att skapa nya begränsningar och ökade administrativa kostnader för både skattebetalare och skatteförvaltningen

tyder En majoritet dessutom följande:

Skattebefrielsen för uthyrning av en del av ett hem bör begränsas till långtidshyra. Detta innebär att korttidsuthyrning av privata bostäder utanför företaget beskattas som kapital. Av administrativa skäl, kan betraktas som en lägre inkomstgränsen, till exempel att skattskyldigheten gäller inkomster över 10 000, vilket motsvarar den för uthyrning av hem som du använder själv.

En minoritet inte ansluta sig till förslaget att införa skatt på korttidsuthyrning av privata bostäder externa aktiviteter. Denna minoritet anser att förändringar i bostadsskatten bör ses som en helhet.

ADVERT

Mest populära