All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

För att fylla i HLS lease

Text: Nina Granlund Sæther / Einar Frigland


1 Hyresvärd

Partier måste ha ett avtal kompetens. Om en av parterna är mindreårig eller obehörig är avtalet ogiltigt.

Är en av leasing parterna en juridisk person (företag) eller förening, den person som agerar på uppdrag av företaget eller föreningen vara undertecknat eller har prokura (proxy).

2 hyresgäster

Om det finns fler hyresgäster ska alla vara upptagna i kontraktet. Ange till exempel en eller två i punkt 2 och hänvisa till punkt 24 för resten. Se till att alla tecknar. Dessa kommer då att vara solidariskt ansvariga (en för alla, allt för en) för skyldigheter enligt kontraktet. Alternativt kan du få ett kontrakt med varje hyresgäst, som då kommer att ha egen uthyrning.

3 Property

Lägenhet ingen kan antingen fyllas med bostäder nummer. (En bokstav och fyra siffror, vilket ska lämnas på en lapp fäst till ytterdörren ram), med ett antal hyra användning i deras system eller båda.

4 Hyresobjekt

Det kan vara bra att läsa artiklarna sidan xx och yy innan du börjar fylla i. Kontraktets varaktighet och uppsägning av kontraktet beror på vilken typ av hyresobjekt.

Lagen har vissa minimikrav på hyror för uthyrning; Observera dock att dessa under särskilda omständigheter kan undantas.

  • För dessa typer av bostäder är lägsta leasingperioden ett år. Avtalsslutande leasingavtal har hyrt full uppsägningsskydd.
  • För sovplatser är minimiperioden för tidsbestämd uthyrning initialt tre år. Å andra sidan kan det komma överens obestämd hyresavtal med en månads uppsägningstid eller mer, och hyrorna har lagstadgat skydd mot uppsägning. Observera att det inte finns en enda plats i juridisk mening om hyrorna inte har tillgång till en persons bostad (oftast använda badrum / wc). Det är inte heller en chalet i juridisk mening om den tillhör en separat toalett eller ett kök för det hyrda rummet. Det är inte heller etta där två eller flera dela en lägenhet så att de var och en har sina egna rum, även om de var och en har sina kontrakt och det säger att de har tillgång till lägenheten toalett / bad och kök.
  • För självhushållsboende kan det ordnas med en fast löptid på upp till fem år utan någon minimiperiod. Avtalsvillkat leasingavtal hyr inte lagen om uppsägning.
  • För det här alternativet, t.ex. sid. a. omfatta traditionella hem i leie¬gårder och enskilda lägenheter och hus som inte är hyresvärdens eget hem, minimitiden vid tids uthyrning av tre år. Avtalsslutande leasingavtal har hyrt full uppsägningsskydd.

Hyresformuläret som nämns i punkterna C och E ger mindre rättigheter än vid hyra av annat boende.

För hyra efter steg 4 E kan i enlighet med särskilda regler inklusive överens om att hyresgästen kommer att ha begränsad rätt andrahandsuthyrning av hushållsmedlemmar att hyresavtalet löper ut utan förvarning och att hushållsmedlemmar ha begränsad rätt till tre in i leasing vid ledarnas död.Hushållsföreningens juridiska tjänster hjälper medlemmarna att få ytterligare information.

5 Varaktighet

Läs artikeln noggrant.

De flesta hyresvärdar föredrar att hyra för en viss period. Detta beror på det faktum att hyresgästets uppsägningsskydd är starkt och hyresvärden riskerar att en uppsägning läggs undan av domstolen. Om du vill ha ett fast kontrakt, välj punkt A eller B. Val av punkt A kan hyra slutar inte hyran före utgången av tidsfristen. B är ett kombinerat kontrakt som gör att parterna står lite mer avslappnade.

Välj punkt C, du väljer ett tidsbegränsat kontrakt, och i de flesta fall får hyrorna full uppsägningsskydd. Om inte annat avtalats, den lagstadgade uppsägningstiden om tre månader eller flytta ut i slutet av den tidsfrist kalendermånad löper

Det finns betydande undantag från reglerna om minsta tid.

Going hem i slutet av leasingperioden används som bostad av hyresvärden själv, eller någon som tillhör hans hushåll, det finns ingen minimiperiod för tidsbestämda uthyrning. Kontrollera efter lämpliga hyror i punkt 4 och i den första eller andra rutten i punkt 5 och specificera i punkt 24 vilka i hushållet som kommer att använda fastigheten vid slutet av kontraktsperioden.

Om hyresvärden har en annan objektiv anledning att hyra ut under en kortare tid, gäller det inte för en minimal tidsperiod. Det finns mycket strikta krav på skälen att hyra ut för mindre tid än minimiperioden. Kontrollera efter lämpliga hyror i punkt 4 och i den första eller andra vägen i punkt 5 och ange i punkt 24 skälen till tidsgränsen.

NB Om den angivna anledningen inte uppstår, och detta beror inte på oförutsedda omständigheter, avslutas kontraktet med full uppsägning av hyresavtalet.

6 Leiesum

Det är inte tillåtet att ta mer än en månads förskottsuthyrning. Hyran skall fastställas till ett visst belopp. Läs mer sidan zz. Det är inte heller tillåtet att kräva en högre hyra än marknadshyra.

7 Ytterligare

Hyreskostnader av el, bränsle och / eller vatten / avloppsvatten kan antingen vara inbäddad i hyran, punkt 6, eller tas som en alfa-konto förutom att hyra.

El som endast används av hyresgäster ska prenumerera på sin egen prenumeration.

Underlåtenhet att betala kostnaderna för el, bränsle och / eller vatten / avlopp utgör grunden för vräkning för verkställighet, i linje med bristen på hyresbetalningar.

8 Hyror Betalning

I kontraktet föreslås att hyran och insättningen krediteras kontot i samma bank. Först då kan banken kolla om hyran ska betalas i slutet av hyresperioden och, om nödvändigt, betala hyran som betalas.

16 Termine

Vid slutet av tids obestämda (uppsägnings) leasing, ref. Contract sektionen 5 C och vid avslutning kombinerad leasa, ref. Contract avsnitt 5 B, genom processen beskriven page.xx följde. För avbrytande av den tidsinställda lease se punkt 17

Om det i steg 5 B eller C inte avtalat en annan period, hyresförhållandet avslutas på tremånadersperioden, utflödet vid slutet av den kalendermånad tidsfristen löper ut.Hyresgästen förbinder sig att betala hyra ut uppsägningstiden, även om huset är utrymd, om inte hyresvärden får hyras ut till andra.

Upphävande av hyresvärden måste vara skriftlig och skickas med registrerad post. OBS! Skriv inte uppsägningen själv. Uppsägningen är ogiltig om den inte uppfyller de strikta formulärkraven i lagen. Använd HLs standardformulär. Har hyrorna flyttas enligt en uppsägning ansåg avgång att bli accepterad, även om den inte uppfyller de lagstadgade kraven formulär.

Inom tre månader efter hyresgästens tidsfristen löpt ut hyresvärden måste, om hyrorna har protesterat i tiden, väcka talan för att få testas avgång. Om detta inte händer kommer uppsägningen att raderas. Alla invändningar måste inledas i hushållskommittén, eventuellt i förlikningskommittén.

Leader kan när som helst säga upp en leasingperiod, om inte annat avtalats. Det finns inget formellt krav på uppsägning av ledarskapet.

17 Flytta Insamling

Om hyrorna inte rör sig i slutet av den avtalade hyrestiden måste hyresvärden inom tre månader lämna in en begäran om omlokalisering för att förhindra att hyres fortsätter som en obestämd lease, med fullgott skydd mot uppsägning för uthyrning. HLs standardanmälningsformulär kan användas som en flyttningsförfrågan. Om så är fallet fyll i formuläralternativet B och skicka det till ledaren.

18 Vräkning klausul

med godkända vräkning klausul kan hyresvärden bli avslutade ett leasingavtal om hyran inte betalas. Draft kan också användas där hyror inte rör sig vid överenskommen tid eller efter en uthyrning har löpt ut efter en uppsägning. Defaulter hyr ut sina förpliktelser på ett betydande sätt, hyresavtalet kan höjas. Homeowners Association har de nödvändiga standardformulären för att göra ett utkast.

22 Säkerhet

Som säkerhet för hyra skyldig, skador på egendom, kostnader för avhysning och andra fordringar som härrör från hyresavtalet, hyresvärden kan göra anspråk hyran set deposition motsvarande sex månaders hyra. Se sidan xx och i kontraktet för ytterligare information om insättningen. Kontot måste vara i banken som tar emot hyran. Se till att insättningen inte placeras på det vanliga kontot, men på speciella villkor där banken accepterar kontraktets betalningsregler!

Hyresvärden kan i stället kräva en garanti för samma ändamål som depositionen. Se till att garantisten söks och att garantin inte bara gäller skyldig hyra utan även andra förpliktelser efter hyresavtalet. Läs artikeln xx noggrant.

Betydelsen av lugnande säkerhet kan inte betonas tillräckligt. Utan säkerhet kan det vara mycket svårt att ange utestående hyror och andra krav. Ofta måste hyresvärdar betrakta pengarna som förlorade. Inte alla kan ställa deposition motsvarande sex månaders hyra, men man bör åtminstone ha en deposition för att täcka hyran för den tid det tar att genomföra en vräkning, normalt ca tre månader.

24 Särskilda bestämmelser

Här kan du fylla i särskilda villkor för den individuella uthyrningen.Kanske är det en plikt för gräsmattan klippa och / eller skotta, kanske det är en del av huset / egenskapen att hyresgästen inte har tillgång till, det är kanske speciell relation med grannar som måste rymmas etc. Om utrymmet för den nakna använder en punkt 24 för att hänvisa till sin egen bilaga där de särskilda bestämmelserna införlivas. Bilagan är daterad och undertecknad av parterna.

25 Anmälan till socialtjänsten

Hyresvärden har enligt hyreslagen § 9-11 ingen skyldighet att meddela socialtjänsten innan vräkningen, men kan göra det "om det finns anledning att göra det." Han varnar, det står i lagen att han skulle vänta minst två veckor innan vräkningen söks av tillsynsmyndigheter. Korsning av hyror från punkt 25, anmälan till socialtjänsten får inte skickas.

26 Keys

Lämna aldrig ut nycklarna innan hyresgästen har undertecknat kontrakt! Det kan snart vara oenighet om vilken typ av affär innehåll du kommit överens om, och då kan du inte vara med dig alla formuleringar du behöver. Också en eventuell insättning borde vara bra innan du ger bort nycklarna.


Koppel från Huseiernes National Association kan beställas från HL-butik tel. 22 47 75 00, eller laddas ner direkt från www. husägare. nr. Hämtat leasingavtal är gratis för medlemmar.

ADVERT

Mest populära