All egendom: trädgård, kök, inredning >> Miscellanea

Saknas i nybyggnader

Du kan klaga på misstag om huset inte överensstämmer med avtalet eller offentligrättsliga krav, t.ex. krav på elinstallationer och eldstäder.

Det finns också en brist om entreprenören har lämnat felaktiga uppgifter eller inte har lämnat information som är av betydelse för dig. Du kan behöva engagera en skattebetalare för att dokumentera misstag och brister i ditt hem.

Även om lagen ger en femårig anmälningsperiod är det viktigt att du klagar inom en rimlig tidsperiod efter att ha upptäckt bristen. I värsta fall kan du förlora din rätt att överklaga.

Entreprenören kan dessutom ge dig en längre tidsfrist i form av en garanti. Å andra sidan kan en garanti aldrig begränsa de rättigheter som lagen ger dig.

Anspråk på fordran

Även om du har annonserat inom rimlig tid och inom femårsperioden kan ditt anspråk mot hantverkaren vara föråldrad. Begränsningsperioden är tre år.

Även om du annonserar omedelbart och inom fem års uppsägningstid kommer ditt krav att avbrytas om det varar tre år utan rätten.

Läs också:

Begrepp för återförsäljningsstorlek

De termer som används för att ange storleken på ett hem är många. Efter många klagomål och diskussioner om bostadsstorlekar har vi nu fått nya ...

Om entreprenören lovar att korrigera felet utan att göra någonting, måste du avbryta preskriptionstiden genom att gå till domstol. Du kan också avbryta preskriptionstiden genom att klaga skriftligen till bostadsadvokaten.

Dina krav på fel och fel

1. Återbetalning

Du kan hålla tillbaka så mycket av betalningen som behövs för att säkerställa att ditt krav är uppfyllt. Om du har mer pengar än bristen representerar kan du vara föremål för sena räntor.

2. Rättelse / reparation

Entreprenören kan hävda att han är korrekt och saknar sig om reparationen sker inom rimlig tid och utan betydande olägenheter för dig. Därför bör du inte reparera det själv innan du klagar. Att korrigera dig själv kan innebära att du förlorar ditt krav. Rättelse ska göras utan kostnad till dig.

3. Prisreduktion

Läs också:

Vilken värmepump passar dig?

Det finns olika system för värmepumpar. Vilken värmepump passar bäst i ditt hem?

Du kan begära en prissänkning om entreprenören inte rätta till felet eller felet. Du kan också begära en prissänkning om entreprenören inte har rättat till felet inom rimlig tid. Prisnedsättningen bör i allmänhet vara lika med kostnaden för rättelse. Om kostnaden blir orimligt hög jämfört med vad bristen innebär för dig, bör prissänkningen motsvara den värdeminskning som bristen resulterar i.

4. Höjning

Du kan säga upp avtalet om entreprenören väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt avtalet och / eller lagen.

5. Fordringar

Om du är kvar med en ekonomisk förlust för att utöva de alternativ som beskrivs ovan, i regel kräver entreprenören att täcka ekonomiska förluster som uppstår till följd av en brist.

Källa: Konsumentrådet

Se också:

7 skäl att bygga muren

Brick hus har stått i skuggan av de traditionella trähus i detta land, men det finns många anledningar till varför du bör överväga tegelhus om du går med att bygga plan ...

ADVERT

Mest populära