All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hälsa

Radonmätning ska dokumenteras

Hus & Bolig har tidigare skrivit flera artiklar om radon i norska hem. I kölvattnet av artiklarna har redaktionen fått ett antal frågor, särskilt i samband med den regel som kommer till stånd mätning och åtgärder hyresbostäder. Hus & Bolig har vidarebefordrat några frågor till rådgivare Bård Olsen i Strålskyddsmyndigheten.

- Vilka formella krav måste uppfyllas när man mäter radonnivån i hyreshuset?

- För att visa att radonnivån uppfyller strålskydds måste Radon mäts med NRPA rekommendation. Detta finns på vår hemsida. Kort sagt anger mätanvisningen att radon måste utföras som en långsiktig mätning i minst två månader under vintershalvan. Anledningen till den långa mätperioden är att radonhalten i ett hem kan variera kraftigt från dag till dag och från vecka till vecka. För att fånga variationerna måste du mäta radon i minst två månader under perioden från ca. mitten av oktober till mitten av april. Även reglerna strålskydds har trätt i kraft, så att inte ta gränserna för hyresfastigheter i kraft förrän 2014.

- Men den 1 januari 2014, kan man ha både mätt och gjort några åtgärder för att sänka förhöjda nivåer; då borde du tänka på det redan nu?

- Ja, absolut. 1 januari 2014 måste en hyresvärd kunna dokumentera att hyreshuset ligger under gränsvärdena. Så även om vi inte kan beställa någon att mäta nu är det perfekt att mäta radon innan gränsvärdena träder i kraft.

- Vilken typ av mätinstrument ska du använda?

- Vi tycker att det enklaste och mest prisvärda sättet att mäta är att använda spårfilmer. Vid användning av spårfilmer som lämnas in till laboratoriet för analys erhålls en rapport från laboratoriet, som kommer att fungera som dokumentation för mätningen.

- Vad sägs om digitala mätare av olika slag?

- Radon kan också mätas med andra metoder än spårfilmer. Det finns ett antal olika digitala mätare på marknaden, men oavsett om du använder trace film eller digital mätanordning måste ändå mäta över minst två månader på vintern.

- Men hur är dokumentationen?

- Det är en utmaning. På vissa elektroniska mätinstrument kan du skriva ut mätningen, till exempel via en dator. Men om det blir tillräckligt bra, kan jag inte svara än. Dokumentation och digitala mätningar är något vi överväger. Det finns också andra utmaningar när du mäter radon med digitala mätare. Du är bland annat ansvarig för att mäta mätaren korrekt. Det som är viktigt är emellertid att det är en hyresvärd som måste kunna tillhandahålla tillräcklig dokumentation, till exempel genom tillsyn.

- Men det är inte nödvändigt att mätningarna måste göras av en oberoende tredje part?

- Nej, det är hyresvärdens ansvar och han kan beställa och distribuera spårfilmer själv.

- Ska du ge tydligare riktlinjer på detta område, så att folk som vill mäta digital kan vara säkra på att de uppfyller kraven i de nya reglerna?

- Vi arbetar för att utveckla bättre mätanvisningar och mätstandarder, det vill säga en tydligare förtydligande av hur mätningen ska utföras. Våra uppdaterade rekommendationer kommer alltid att finnas på vår hemsida www. NRPA. nr.

Övervakningssystem

Det är norska strålskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet i strålskyddsbestämmelserna. Om att hyrorna inte har mätt och gjort åtgärder och radonvärden är för höga i hyresfastigheter från den 1 januari 2014 får den norska strålskyddsmyndigheten utfärda en order om rättelse inom en viss tid. Strålsäkerhetsverket arbetar för närvarande med att inrätta övervakningsarrangemang. Hälsovårdsministeriet rapporterar att riktlinjerna till förordningarna är lika redo och kommer att publiceras under våren.

Hyresvärden kan hållas ansvarig

För hyres kommer att få stora konsekvenser om man som hyresvärden inte ger för att hyresfastigheter uppfyller kraven inom utsatt tid.

- du inte har mätt och gjort några åtgärder från 2014 och radon är för hög, kommer det att finnas en brist på hyresfastigheter. Hyresgästen kan kräva korrigering eller annullering av hyran. När det är så att det är bevisat ett samband mellan lungcancer och höga radonnivåer i hemmet, kan hyresvärden hållas ansvarig om hyran blir lungcancer. Leader kan kräva ersättning för förlorad förmåga att arbeta, sjukdom, död, etc., säger advokat Line Parelius i Homeowners Association.

Om hyra upptäcker att radonhalten i hemmet är för hög och du som hyresvärden inte har gjort åtgärder kan också hyra initiera åtgärder på egen hand om du inte åtgärda felet inom skälig tid och kräva ersättning för kostnader, utöver ersättning för privat arbeta med fallet.

ADVERT

Mest populära