All egendom: trädgård, kök, inredning >> Anställa

Om hyressänkningar

Typ: Einar Frigland / Nina Granlund Sæther

Alla tvister startar normalt i medlingen. Det finns förlikningsråd i alla kommuner. Utskottskommittén, som är ett snabbt och överkomligt alternativ, är en första instans som liknar förlikningskommittén. Uthyrningsutskottet löser tvister mellan hyresvärdar och hyresgäster i Oslo, Akershus, Bergen och Trondheim. Utskottet kan både medla och fatta beslut. Alla tvister är advokater med särskild expertis om hyresrättigheter. Syftet med Rent Tvister domstolen är att ge parterna bostads nyttjanderätt snabba, prisvärda och kompetent behandling av hyrestvister, och urvalet är en första instans sida vid sida med förlikning.

Hyreskommittén

Båda hyresvärdarna och hyresgästerna kan väcka ärenden för valet. Det bör anges om du kommer att träffas med en advokat. Den som tar ärendet till utskottet måste betala en domstolsavgift. Rättsavgiften har varit 860 kr sedan 01 01 01. Ett kvitto för betalning måste bifogas klagomålet.

När ett fall har mottagits av hyresgruppen kommer det att skickas till motparten för ett uttalande. Normalt kommer parterna att mötas för mäklare. En av kommitténs neutrala företagsledare kommer då att vara en mäklare. Statschefen hjälper parterna att förhandla om en lösning.

Om medlingen inte lyckas, fallet manager tillsammans med en representant från de norska Hyresgästföreningen och en representant från Huseiernes Landsforbund avgöra frågan. Ärendet löses efter att både hyresgästen och hyresvärden har sagt. Förlikningar och beslut ska träda i kraft som domar om dom inte väckts inför tingsrätten inom en månad.

Förlikningskommitté

Förlikningskommittén är en kommunalt utsedd myndighet som finns i alla kommuner. Förlikningskommittén är också den första instansen av rättsväsendet under de vanliga domstolarna. Rådet behandlar endast civilrättsliga fall, aldrig straff eller förnekar dem i frågor som är för svåra eller omfattande. Sådana fall kommer att vidarebefordras till en högre domstol. De kan beviljas i fall som är tillräckligt belysna, eller där den part som klagomål inte träffas. Förlikningskommittén kan inte hantera frågor som kan beslutas av bostadsutskottet. Tvist rörande hyresaffärslokaler, affärer och hem, och hotellrum och liknande faller utanför hyrestvist styrelsen myndighet och behandlas i förlikning.

Ett klagomål behandlas vanligtvis i den kommun där svaranden bor eller har sitt säte. I förliknings klagomål måste kortfattat anges vad som krävs och grunden för detta, liksom omfattande namn och adress svaranden. All viktig information och dokumentation måste bifogas. Förlikningskommittén skickar sedan en kopia av klagomålet till svaranden, vilket ger möjlighet till ett svar.Godkännande av klagandens påstående skickas på denna grund. Om svaranden ska svara ska förlikningskommittén avstå från dom enligt klagandens påstående. Tävlar kravet, kallas till mäklare. Om svaranden inte uppfyller kan förlikningskommittén avstå från dom om klaganden begär det.

Hanteringen av ett ärende i förlikningsrådet sker på ett mer informellt sätt än i de etablerade mönstren för domstolarna, och du behöver inte en advokat. Förlikningskommittén ska först och främst se om det finns plats för en lösning mellan parterna. Förlikningsförlikning är utom allmänheten, och en förlikning har samma effekt som en giltig dom.

Om ingen avveckling uppnås kommer saken att fortsätta i domstolsförfaranden. I denna fas får man ha en proxy. Då kan saken avslutas av förlikningspanelen för att tilldela dom. Domen måste grundas på norska lagar och gällande lag. Om det inte överklagas kommer dom att vara slutgiltigt. Alla domare kan överklagas till tingsrätten inom en månad.

Att få ett ärende som behandlas av förlikningskommittén kostar en domstolsavgift, pt. 860 kronor. Avgiften betalas av den person som har begärt verksamheten och beloppet måste betalas i förskott.

ADVERT

Mest populära