All egendom: trädgård, kök, inredning >> Innan Du Börjar

Farliga ämnen i produkter

Vattenburna färgen / lacken

Vattenburna produkter innehåller konserveringsmedel för att förhindra bakterietillväxt under lagringstiden. Dessa substanser kan vara allergiframkallande för känsliga individer trots att deras koncentrationer är mycket små. Under torkningen avdunstas avläsningarna och en torrfärgfilm bildas. (Avgaser) består huvudsakligen av vatten, men även små mängder glykoler och surhetsregulatorer kan hittas. Vissa glykoler är kända för att vara reproduktiva (skadliga för fostret eller reproduktionskapaciteten). Dessa glykoler används inte av de största tillverkarna / importörerna på den norska marknaden. På grund av användningen av surhetsreglerande ämnen kan särskilt känsliga individer uppleva avgasen som irriterande för slemhinnorna. Det är därför viktigt att säkerställa tillräcklig ventilation under applicering och några dagar efter det att arbetet är slutfört

de första vattenburna färger dök upp på marknaden sattes mjukgörare och lösningsmedel, vilket ledde till avgaserna i miljön under lång tid efter applicering. Idag finns dessa läkemedel inte längre vattenburna färger och produktgaser under en mycket kortare period efter applicering än exempelvis alkydfärger med lösningsmedel. Vattentäta färger kan därför också rekommenderas på ett säkert sätt av hänsyn till inomhusklimat.

färg / lack med organiska lösningsmedel

Organiska lösningsmedel kan innebära en risk för miljön. De kan vara giftiga för vattenlevande organismer och kan bidra till bildandet av marknära ozon. Exponering för organiska lösningsmedel kan också orsaka hälsoeffekter: Symptomen kan omfatta irritation i slemhinnor och hud, yrsel, huvudvärk, illamående och irritation. Exponering för höga koncentrationer över tid (år) kan orsaka koncentrations- och minnesproblem.

När alkydoljemulsioner börjar bota kan en rad organiska föreningar släppas från filmen. Vissa av dessa föreningar kan vara irriterande för personer med känsliga slemhinnor. Astmaallergier är mest benägna. God ventilation både under appliceringen och några dagar / veckor efter det att arbetet är klart är nödvändigt. Läs varningstexten och följ anvisningarna på förpackningen.

Läs om de olika farosymbolerna på www. sft. nr.

© Ifi / GRIP 2002

ADVERT

Mest populära