All egendom: trädgård, kök, inredning >> Hus

Brandsäkerhetskraven

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Brandteknikens riktlinjer för inredning av loftet är detaljerade.

Gör

Det är så att invånarna ska kunna få en tidig varning i händelse av brand, för att förhindra brand och rök sprids och se till utrymningsvägar.

 • 1. Bågar eller utskjutningar ska placeras minst 2 meter från brandväggen.

 • 2. Du kan ha ett utrymningsfönster (flyktväg) i lutningen om fönstret är minst 78 x 140 centimeter stort. Fönstren måste gångjärnas och stegen måste monteras på taket.

 • 3. Ankomst till sopa ska vara bra. Eventuella förändringar bör göras i samråd med distriktssökningsdelen i brand- och räddningstjänsten.

 • 4. Rök- och brandklassificeringsmaterial måste användas i golv (under golvet) mot trapphus och utrymningsvägar.

 • 5. Nya kablar, rör och axlar ska utföras så att byggnadens brandskyddande funktion behålls. Rör och kablar ska dras genom plaströr för att förhindra elektrisk överbelastning.

 • 6. Yta i trappan måste läggas på en brandfarlig eller obrännbar yta. Brandskyddande färg kan istället användas.

 • 7. Alla lägenheter måste ha minst en batteridriven rökdetektor och något loft.

 • 8. Det borde finnas husbränder, alternativt brandsläckare, i lägenheten.

 • 9. Lägenheter kan få tillgång till endast en trappa om balkong / underkant escape fönstret är mindre än 12 meter över marken. Ett trapphus accepteras också om ett brandlarmsystem enligt punkt 12 är installerat.

 • 10. För lägenheter som har tillgång till flera trappor, är det tillräckligt att trapphuset dörrarna har självstängande funktion eller att trapphusdörrar på bara en flygning laddar rökdetektorer installeras i de övriga trapphus och i källaren och på vinden.

 • 11. Ett loft kan vara högst 20 kvadratmeter, men kan ha en balkong / terrass utan betraktas som en separat plan. Terrassen måste ha en varningssignal kopplad till rökdetektor eller brandlarmsystem.

 • 12. Ett brandlarm för hela byggnaden: Det bör finnas rökdetektorer i källaren, trapphus och på alla loft. I lägenheter måste det finnas en värmesensor och en vanlig rökdetektor på varje nivå. Detektorerna måste meddela hela byggnaden, medan rökdetektorn endast meddelar lägenheten. Vid huvudtrappen måste det finnas en central för att ange var varningen kommer ifrån.

  Källa: Teknisk specifikation

 • ADVERT

  Mest populära